English

Информационен бюлетин

Стартира

Проект "Създаване на мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион“

 

 

RINNO

Днес е

Часът е:


 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Ние предоставяме висококачествени услуги, които да подпомогнат бизнеса Ви!
Ние сме неправителствена организация, подкрепяща икономическото развитие на област Монтана, България.

Консултиране и информация за разработване и управление на проекти, финансирани от европейски програми и фондове.
Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване с проекти на неправителствени организации, юридически и физически лица, общини, читалища и др.
Управление и отчетност на проекти, финансирани от европейските фондове и програми.

Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 Монтана е финансирана по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS)
Инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепа на Програмата за развитие на ООН
.

Проект "Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион", Системен код: ROBG-34 Предмет: "Осигуряване на услуги по организиране на срещи и събрания в хотел" 1.1. Доставка на изложбени щандове тип pop-up с печат и изработване и инсталиране на информационни табели, код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки /CPV/: 39154100-7, „Изложбени щандове“, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 77483/14.06.2017 г. по Проект “Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”, Системен код: ROBG-34, и 1.2. Доставка на изложбени щандове тип pop-up, код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки /CPV/: 39154100-7, „Изложбени щандове“, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 86689/27.07.2018 г., по Проект “Живи човешки съкровища”, Системен код: ROBG-358, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България; Срок за подаване на оферти: 22.02.2019 г., 17.00 ч.

Документите за процедурата можете да изтеглите оттук:

 

 

Изработил IT RDA&BC 2000