Консултации за бизнеса

Като пълноправен член на Европейския съюз България получава възможостта да се възползва от политиката на европейско икономическо и социално сближаване, чрез помоща на европейските структурни фондове и финансиращи програми.
Това е възможност, насочена към публичния и частния сектор в страната, който ще има реалният шанс да усвои значителна част от средствата за европейски проекти, предвидени за България в периода 2007 – 2013 г. за развитие и модернизация на различни сфери от българската икономика и социалния живот.
Ние предлагаме:

Консултиране и информация за разработване и управление на проекти, финансирани от европейски програми и фондове
Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване с проекти на неправителствени организации, юридически и физически лица, общини, читалища и др.
Управление и отчетност на проекти, финансирани от европейските фондове и програми
Експертите в АРРБЦ 2000– Монтана имат опит в разработване на проекти по следните програми:

· Оперативна програма “Регионално развитие” – http://www.bgregio.eu/

· Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – http://ophrd.government.bg/

· Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – http://www.opcompetitiveness.bg/

· Оперативна програма “Административен капацитет” – http://www.opac.government.bg/

· Програма за развитие на селските райони – http://www.mzh.government.bg/

· Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България – http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

· Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Република Сърбия – http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Ние ще Ви насочим и консултираме още за:

Отговаря ли Вашата фирма или организация на критериите за участие за финансиране по дадена оперативна програма;
Нужните цели и изисквания, на които Вашето проектно предложение трябва да отговаря, за да е в съответствие с критериите за допустимост и целите на оперативната програма;
Приоритетните области, в които проекта трябва да се вписва;
Размера и начина на допустимото финансиране, което можете да получите, в т.ч. авансови и междинни плащания;
Допустимите разходите, които можете да направите и които подлежат на финансиране по изискванията на ЕС;
Необходимият ресурс за съфинансиране, който трябва да притежавате или да имате наличен към конкретния момент;
Възможностите за банково финансиране, което бихте могли да получите, в т.ч. изготвяне на бизнес план за получаване на съфинансиране в съответствие с изискванията на кредитната институция, кредитно уверение или банкова гаранция;
Времеви график и срокове, които трябва да спазите при изпълнението на проекта.