Реализирани проекти

Проект Безопасност за нашите деца, проектен код ROBG-461

Финансиран от:
Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020
Водеща организация: Водеща организация: „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана

Партньори: Румънската асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации  – /AroTT/, Румъния, Крайова

Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“ РПУР – Видин

Срок на изпълнение:
17.09.2019 – 31.07.2021
Цели:
Целта на проекта е обединяване на усилията на румънската и българската общност за участие в предвидените съвместни дейности по проекта чрез повишаване на осведомеността на трансграничната общност за навременна реакция при природни бедствия и ефективна превенция на риска от наводнения и горски пожари в дългосрочен план.
Уеб сайт:

http://safetyrobg.eu/

Проект Открийте ромските съкровища!, проектен код ROBG-410

Финансиран от:
Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020
Водеща организация: Водеща организация: „Трансгранична  асоциация равновесие и околна среда“, Крайова

Партньори: Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“ РПУР – Видин

„Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана

Срок на изпълнение:
01.09.2018 – 28.02.2020
Цели:
Общата цел на проекта подобряване на устойчивото използване на културното наследство чрез валоризация на традиционната ромска култура в туристическите продукти. С реализацията на проекта ще бъдат разработени проучвания, които ще представят основните клонове на ромската култура и специфичните характеристики на всеки клон. Информацията от проучванията ще бъде използвана за разработване на обща стратегия „Валоризация на ромската култура от трансграничната зона в туристически продукти“, която ще идентифицира общи маршрути в района на проекта (окръзи Долж и Мехединци в Румъния и области Видин и Монтана в България) за ромската култура и ще предложи методи за валоризация на тези традиционни “съкровища”.
Уеб сайт:

https://rromatreasures.eu

Проект Съвместно приключение по планинските пътеки, проектен код ROBG-384

Финансиран от:
Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020
Водеща организация: Водеща организация: Румънска асоциация за електроника и софтуерна индустрия /ARIES-Oltenia/

Партньори: “Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин”

„Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана

Срок на изпълнение:
23.08.2018 – 22.02.2020
Цели:
Основната цел на проекта е да подпомогне устойчивото развитие на трансграничния туризъм от Румъния и България и да увеличи популяризирането на планинския район от област Мехединци и окръзите Видин и Монтана, чрез създаване на нови продукти и услуги и чрез пряко участие на всички заинтересовани страни в развитието на туризма. Новите туристически оферти ще увеличат броя на любителите на планинския туризъм. Създаването на планинските велосипедни маршрути ще увеличат броя на туристите, които ще посетят тази уникална част от региона. Използването на планински електрически велосипеди защитава и насърчава природосъобразно отношение в трансграничния планински регион.
Уеб сайт:

http://jamprobg.eu

Проект Живи човешки съкровища, проектен код ROBG-358

Финансиран от: Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020
Водеща организация: Водеща организация: Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“

Партньори: Cross Border Association E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E), Крайова и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана

Срок на изпълнение: 01.08.2018 г. – 31.01.2020 г.
Цели: Валоризиране на запазената автентична култура в трансграничния район на област Монтана, област Видин и Долж за създаване на туристически продукти и развитие на културен туризъм. Той се основава на постигнатите резултати от проект „Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм”, ROBG-13, реализиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
Общата цел на проекта е да популяризира местната автентична култура в областта на автентичните танци, пеенето и типичната кулинарна дейност и чрез организиране и провеждане на редица трансгранични културни събития да бъдат изготвени  професионални туристически оферти, готови за продажба от туроператори и ползване на индивидуални туристи.  В процеса на реализация на проекта ще бъдат организирани и проведени 3 трансгранични пътуващи фолклорни фестивала в трите области, ще се организира национален трансграничен панаир за автентичен фолклор за привличането на по-голям брой туристи в региона!
Уеб сайт:

http://robgtraditions.com/

Проект Създаване на мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион

Финансиран от: Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020
Водеща организация: Проектът се реализира от „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана, в партньорство с Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин (АРРБЦ Видин) и Румънска Асоциация за Технологичен трансфер и иновации, Крайова, Румъния
Времетраене: 27.06.2017 г. – 28.08.2019 г.
Цели: Основната цел на проекта е да подкрепи устойчивото използване на природното наследство и да популяризира предоставяните комплексни туристически услуги в областите Монтана,Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния. Реализацията на проекта фокусира върху разработване на приложение за мобилни устройства, което ще функционира като навигатор и ще осигурява актуална и полезна информация /текст и снимки относно туристически /природни/ атракции за туристите, дори и без достъп до интернет. Мобилното приложение има за цел да улесни туристите, които са решили да пътуват около природните забележителности в целевия регион, да насочва и информира за предварително зададения обект или маршрут, без да е необходим достъп до интернет. Функционалността на приложението трябва да позволява по-нататъшно планиране на маршрута, както и споделяне на предпочитан маршрут. Мобилното приложение ще се изтегля безплатно от Apple App Store и Google Play.

Проект Приключение с балон-нов съвместен туристически продукт

Финансиран от: Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020
Водеща организация: Проектът се реализира от „Агенция за регионално развитие и Бизнес център“, Видин в партньорство с „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана и румънска Асоциация за електроника и софтуерна индустрия, Крайова, Румъния.
Времетраене: стартира на 02.02.2016 г. и е с продължителност до 01.02.2018 г.
Цели: Полетът с балони с горещ въздух е забележителна туристическа атракция, която може да удовлетвори желанията на много туристи от трансграничния регион Монтана-Видин-Долж. Целта на проекта е създаване на нов туристически продукт, който все още е неизвестен за трансграничния регион. Продуктът ще допринесе за развитието на туристическия сектор в частност и на икономиката като цяло в региона.

Проект Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм

Финансиран от:

Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Водеща организация:

Проектът се реализира от Сдружение “Регионални партньорства за регионално развитие – Видин” в партньорство с Cross Border Association E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E), Крайова, Румъния и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана.

Времетраене:

стартира на 02.02.2016 г. и е с продължителност 18 месеца до 01.08.2017 г.

Цели:

Проектът фокусира върху откриването на автентичната култура и традиции в малките населени места и селата в трансграничната зона на Видин и Монтана и окръг Долж, тяхното популяризиране и валоризация на туристически продукт, повишаване на обществената осведоменост за автентичната културна идентичност и популяризиране на трансграничния регион като културна дестинация. Основната цел на проекта е да се открие и насърчи автентичната култура в трансграничния регион на Видин и Монтана и окръг Долж и да се създаде нов туристически продукт чрез използване на културното наследство на целевия регион.

Трансгранично стратегическо партньорство за развитие на устойчив туризъм в югозападен и северозападен региони на Долен Дунав Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

Трансгранична асоциация E (quilibrum) – Environment – ATEE гр.Крайова /Румъния

Времетраене:

юни 2013 г. – декември 2014 г.

Цели:

Общи цели: въздействие на процеса на икономическо и социално развитие на югозападния и северозападен райони на Долен Дунав чрез инициативи и стратегически действия за сътрудничество от главните действащи лица за прилагане на устойчив туризъм. Специфични цели: хармонизирането на основните действащи лица и тяхната голяма намеса в укрепването на тяхното възстановяване чрез устойчиви туристически ресурси природно и културно на целевата зона.

Разработване на ефективни модели за културен туризъм в региони Монтана, Видин и Долж Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000

Времетраене:

април 2013 – октомври 2014

Цели:

Обща цел: Да подобри икономическото развитие на сектор туризъм в трансграничния регион в Монтана, Видин и Долж Конкретни цели: 1. Стимулиране на туристическата дейност в Монтана, Видин и Долж; 2. Разработване и въвеждане на иновативен модел, който да насърчи развитието на културния туризъм в региона; 3. Да се създадат устойчиви партньорски отношения между заинтересованите страни в туристическия бранш. Резултати от проекта: Представители на 30 организации от туристическия бранш са преминали обучение; създадени 2 инфо центъра; създаден и въведен ресурсен пакет „Културен туризъм”; създаден пакет туристически услуги; подобрени контакти м/у туристическия бизнес, НПО и местни власти; повишена популярност на региона като дестинация за културен туризъм. Целеви групи: 30 МСП, които работят в сферата на туризма; 7 музея от двете държави; 10 НПО, които работят в сферата на туризма и културното наследство.

www.montana-vidin-dolj.eu

Проект АГРИКОНС – виртуален пазар за хранително-вкусовата промишленост и строителство, модерен инструмент за подпомагане на съвместното бизнес развитие в трансграничната зона на Румъния и България Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

Румънска Асоциация за трансфер на технологии и иновации /AroTT/, Крайова

Времетраене:

март 2013 – август 2014

Цели:

Организиране на съвместните бизнес срещи между румънски и български търговци и производители в хранително-вкусовата промишленост и др. сектори, срещи на работни групи, обучения, изложения и др. събития в трансграничния регион между МСП от двете страни; ще се стимулира секторно бизнессътрудничество (в хранително-вкусовата промишленост и строителния сектор); Създаден е порталът AGRICONS, който ще създаде предпоставки за сътрудничество на МСП в трансграничната зона (Долж, Плевен, Монтана, Видин) и за привличане на инвеститори. 

www.agricons-cbc.ro

Проект Опознай непознатата част от Балканите Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия

Финансиран от:

Съфинансиране на Европейския фонд за регионално развитие, българското и сръбското правителство, както и от организацията от сръбска страна – партньор в проекта.

Водеща организация:

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000

Времетраене:

януари 2013 г. – декември 2013 г.

Цели:
  1. Разработване на Проучване „Тематичен туризъм – възможност за развитие и популяризиране на трансграничната област Монтана-Ниш“ за определяне на основните туристически атракции в трансграничния регион и идентифициране на най-малко 7 тематични маршрути (културен, бизнес, етнография и фолклор, пътуване и отдих, и др.). Този нов туристически продукт ще бъде предоставен на фирмите от сектора  и представян пред потенциалните туристи в района.
  2. Подобряване имиджа на трансграничния регион чрез видео презентация /филм/ за всеки един от маршрутите, изработен  на три езика (български, сръбски и английски език).
  3. Създаване на трансгранична Асоциация, която ще включва малки и средни предприятия, неправителствени организации и лица, работещи в областта на туризма. Членството е на доброволни начала – на този етап не се предвижда оформянето й като юридическо лице.
  4. Провеждане на работни семинари, насочени към представители на МСП на туристическия сектор за представяне на тематичните туристически маршрути /забележителности, прилежаща инфраструктура и ползата от включването им в офертите на туроператорите/.
  5. Организиране и провеждане на 2 демонстративни обиколки с маршрути, определени от трансграничната Асоциация. В единият от тях ще участват представители на местната власт и медиите, а в другия – най-активните представители на туристическите фирми, членуващи в Асоциацията. Целта на демонстрациите е да покаже реалната ситуация на туристическата инфраструктура и възможностите за развитие в тази област.
  6. Провеждане на интернационална конференция – средство за насърчаване на идентичността на региони Монтана и Ниш, и изложба за представяне на туристическите продукти, предлагани от фирмите в сектора. 
  7. Създаване на два туристически информационни центрове в Монтана и Ниш. За правилното им функциониране ще бъдат закупени и инсталирани на подходящи места 2 информационни електронни табла. С тяхна помощ гражданите и туристите ще получават необходимата информация за тематичните маршрути – интерактивна карта за всеки маршрут, описание на обектите, информация за настаняване, храна, работно време и разходи, места за отдих.

    www.tour-montana-nis.com

Проект Качи се на колело Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия

Финансиран от:

Съфинансиране на Европейския фонд за регионално развитие, българското и сръбското правителство, както и от организациите от сръбска страна – партньори в проекта.

Водеща организация:

Агенция за регионално развитие и Бизнес център – гр.Видин

Времетраене:

юни 2011 г. – декември 2012 г.

Цели:

В рамките на проекта маршрути за планинско колоездене с обща дължина от 375 km са обозначени със знаци /275 km в България и 100 km в Сърбия/, 140 km от планински маршрути /40 в Сърбия и 100 в България/ са почистени от храсти и паднали дървета. Създадени са 24 места за пикник, от които 17 в България и 7 в Сърбия. Предлага се услугата за колела под наем, за цялата зона на програмата, с възможност за вземане под наем на едно място и оставяне в следващо. Създаден е интернет сайт http://www.mountabike.eu/ в който може да се видят местата за наем на велосипед, маршрути, места за настаняване, събития, новини и др.

Проект Пътят на виното Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

Румънска Асоциация за трансфер на технологии и иновации /AroTT/, Крайова

Времетраене:

май 2011 – ноември 2012

Цели:

Устойчиво икономическо развитие на транс-граничните области Долж, Олт, Мехединти, Белоградчик, Монтана, Плевен чрез идентифициране и популяризиране на възможностите в сферата на лозарството и последващите го дейности.

Проект Грижовна среда за бизнеса – най-краткия път за транс-гранично развитие Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Министерство за регионално развитие и благоустройство.

Водеща организация:

“АРР и БЦ 2000” Монтана

Времетраене:

септември 2010 – март 2012

Цели:

Устойчиво икономическо развитие на транс-граничните области Монтана-Видин-Долж чрез използване на местните възможности; Да се подобри икономическото развитие на транс-граничните региони Монтана, Видин и Долж чрез подкрепа за растеж на сектора на малките и средни предприятия.

Дейности свързани с проекта:

Процедура за определяне на изпълнител – открит изборСъздаден портал:www.cbcbusinessnetwork.eu

Проект Източници на възобновяема енергия – инструмент за превенция и борба с климатичните промени, икономически ръстеж и социално благополучие Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Съфинансиране на Европейския фонд за регионално развитие, българското и румънско правителство, както и от организациите – партньори в проекта.

Водеща организация:

Румънска Асоциация за трансфер на технологии и иновации /AroTT/, Крайова

Времетраене:

юли 2010 г. – октомври 2011 г.

Цели:

Съхранение на природните ресурси на трансграничния регион и опазване на околната среда за устойчиво развитие, чрез повишаване на сътрудничеството между всички регионални актьори. Осмисляне от страна на предприемачите, обществените власти и населението, за нуждите от намаляване на замърсяването и предпазване от климатичните промени, както и на развитието на общи инициативи за тези целеви групи на решения за енергийна ефективност.

Проект Подкрепа на трансграничното сътрудничество в сферата на бизнеса и представяне на идентичността на областите Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Финансиран от:

Съфинансиране на Европейския фонд за регионално развитие, българското и румънско правителство, както и от организациите – партньори в проекта.

Водеща организация:

Румънска Асоциация за трансфер на технологии и иновации /AroTT/, Крайова

Времетраене:

юни 2010 г. – декември 2011 г.

Цели:

Устойчиво икономическо развитие на областите Долж, Олт, Плевен, Видин и Монтана чрез представяне на възможностите на зоната с оглед привличане на чуждестранни инвестиции.

Проект Подпомагане на малък бизнес

Финансиран от:

Програма АУПТ

Водеща организация:

“АРР и БЦ 2000” Монтана

Срок на изпълнение:

януари 2008 – август 2008 г.

Цели:

Увеличаване конкурентността на МСП и безработните на пазара на труда чрез предоставяне на тематични обучителни форуми и консултантски услуги.

Резултати:

2 новоразкрити стартиращи бизнеса, 10 нови работни места, създадени от фирмите-участнички в проекта.

Проект Предприемачеството създава заетост

Финансиран от:

Програма ФАР на Европейският съюз

Водеща организация:

“АРР и БЦ 2000” Монтана

Срок на изпълнение:

юни 2007 – юни 2008 г.

Цели:

Насърчаване на предприемачеството сред безработните и заети лица, регистрирани в ДБТ Монтана и ДБТ Берковица чрез предоставяне на специализирано обучение и консултации.

Резултати:

Проведена модулна обучителна програма; повишени управленски знания и умения и предоставени консултации на 30 безработни лица потенциални предприемачи; 30 разработени жизнеспособни бизнес плана; предоставени над 300 часа специализирани консултации на обучаемите; проведени 2 тематични форума; отпечатана и разпространена информационна брошура с резултатите от проекта.

Проект Нови възможности за млади предприемачи

Финансиран от:

Програма ФАР на Европейският съюз

Водеща организация:

“АРР и БЦ 2000” Монтана

Срок на изпълнение:

април 2005 – април 2006 г.

Цели:

Намаляване равнището на безработица сред младежи на възраст 24 – 29 години посредством увеличаване на предприемаческата им култура и предоставяне на допълнителни знания и умения за създаване и управление на жизнеспособни фирми.

Резултати:

Разработена и проведена модулна обучителна програма; повишени управленски знания и умения и предоставени консултации на 40 безработни младежи на възраст 24-29 години – потенциални предприемачи; 9 самонаети предприемачи, стартирали собствен бизнес; 8 души наети на работа след полученото обучение и допълнителен пакет от услуги; разработен и публикуван практически наръчник “Стъпка по стъпка – как да регистрирам собствен бизнес” (в тираж от 1000 бр.), отпечатана и разпространена информационна дипляни и брошура с резултатите от проекта.

Проект Създаване на регионални структури за партньорство

Възложител:

Пилотен проект – част от Twinning Project BG 0102.07

Водеща организация:

“АРР и БЦ 2000” Монтана

Срок на изпълнение:

12 месеца, 2004 г.

Цели:

Създаване и разработване на модел на действаща регионална структура за партньорство, за програмиране и внедряване на програми от Европейския Социален Фонд (ЕСФ) в Северозападен планов регион. Чрез трансфер на опита на регионални нива и институции да се увеличат възможностите и да се подпомогне процеса на създаване на подобни структури в цялата страна.

Резултати:

Осигурени контакти с представители на местни и публични власти, синдикални организации, организации на работодатели, Дирекция Регионална служба по заетостта, ромски организации, неправителствени организации; повишени знания относно европейските добри практики в областта на създаване на партньорски структури; разработен Анализ „Регионалните партньорства при изпълнение на политиката на Европейския съюз”.

Създаване на бизнес инкубатори в региони в индустриален упадък

Финансиран от:

Програма ФАР на Европейският съюз

Времетраене:

октомври 2003 – декември 2005

Цели:

Създаване на бизнес инкубатор, който да подпомогне бизнесите да преодолеят трудностите в първоначалния етап от тяхното развитие.

Роля на АРР и БЦ:

Предоставя помощ на администрацията на Община Монтана, за да получи финансиране, осъществяване на дейности, свързани с интересите на бизнесите да наемат помещения в инкубатора.

Резултати:

Създаден е “Бизнес инкубатор” в Монтана и фирми са наели помещенията в него.

Заетост чрез подкрепа на бизнеса (JOBS)

Финансиран от:

Програма на ООН за развитие (ПРООН) и Министерството на труда и социалната политика на България.

Времетраене:

август 2003 – декември 2009

Цели:

Създаване на работни места чрез подпомагане на микро- и малки предприятия и селско стопански производители. Стимулиране на предприемачеството. Ускоряване на развитието на държавния, частния и неправителствения сектор.

Резултати:

Създаден е “АРР и БЦ 2000” в Монтана.

Заетост чрез подкрепа на бизнеса (JOBS)

Проект Създаване на дълготрайно партньорство за развитие на трансгранично сътрудничество

Финансиран от:

Програма ФАР ТГС на Европейският съюз

Водеща организация:

“АРР и БЦ 2000” Монтана

Срок на изпълнение:

януари 2003 – септември 2003 г.

Цели:

Създаване на модел за трансгранично сътрудничество и подобряване на икономиката в двата региона Монтана и Долж чрез: организиране и провеждане на маркетингово проучване на три основни сектора в двата гранични района; създаване на база данни на МСП от двата гранични района; разработване на профили на фирми; разработване на Ръководство за трансгранична търговия; осигуряване на връзка между уебсайтовете на “АРР и БЦ 2000” и “Агенция за регионално развитие 4 – Югозападна Олтения” в Крайова, Румъния.

Резултати:

Установени и подобрени преки контакти между НПО и местните администрации, бизнеса, професионални асоциации и МСП; изготвени и разпространени специализирани информационни материали.

Проект Разширяване на възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България

Финансиран от:
Европейска комисия
Водеща организация:

“АРР и БЦ 2000” Монтана

Срок на изпълнение:
януари 2001 – октомври 2002 г.
Цели:
Създаване на капацитет на Агенциите за Регионално Развитие (АРР) за работа с малки и средни предприятия (МСП) чрез: провеждане на проучване за състоянието и нуждите на целевата група; създаване на систематизирана база данни за кредитиращи институции; създаване на ефективни взаимоотношения с АМСП и други правителствени и неправителствени организации, работещи в областта на развитието на МСП.
Резултати:
Осъществени контакти и проучени 161 МСП в региона; предоставени консултантски услуги на 78 МСП; предоставени специализирани консултантски услуги на 64 МСП; организирани и проведени 4 обучителни семинара за представители на местни власти и МСП; изработени 8 бизнес плана за кандидатстване пред кредитни институции; предоставени информационни услуги на 29 фирми; разработени 39 презентации на бизнеси.

Проект Център за конкурентноспособност чрез иновации и технологичен трансфер за устойчиво икономическо развитие на трансграничен регион Дунав 21, Долж, Олт, Мехединци, Видин, Монтана

Финансиран от:
Програма ФАР ТГС Румъния – България
Водеща организация:
АРИЕС, Олтения
Срок на изпълнение:
2007 – 2008 г.
Цели:
Промоция на устойчиво икономическо развитие на трансграничен регион Дунав 21 чрез подобряване на взаимодействието между трансграничните организации в областта на иновациите, технологичния трансфер, информационни и комуникационни технологии.

Проект Гражданският сектор – фактор в развитието на Северозападна България

Финансиран от:
ОП „АК”
Водеща организация:
“АРРБЦ” Видин
Срок на изпълнение:
2008 – 2009 г.
Цели:
Развитие на капацитета на гражданските организации и на местните власти в области Видин и Монтана, както и на партньорството помежду им за използване на структурните фондове на ЕС и преодоляване на изостаналостта.
Постигнати резултати:
Анализ на състоянието на гражданския сектор, подготвени над 80 организации за работа по проекти, подготвени над 20 местни обучители и консултанти, разработен вариант на Споразумение между местните власти и гражданския сектор.

Проект Градове, облагодетелстващи младежта

Финансиран от:
Програма ФАР
Водеща организация:
СМЦ Видин
Срок на изпълнение:
2007 – 2008 г.
Цели:
Да подпомогне развитието на гражданското общество в малките градове на Северозападна България чрез включване на младите хора в процеса на вземане на решения на местно ниво. Специфичните цели на проекта са: – Развитие на капацитета на младежките лидери от целевите градове (Кула, Лом и Берковица) за активно участие в планирането на местното развитие; – Поставяне на младежките проблеми във фокуса на местната политика; – Подготовка на почвата за реализиране на програма ЛИДЕР
Постигнати резултати:
Около 1000 местни хора информирани за новите възможности пред българските селски райони; 24 представители на целевата група подготвени за участие в местното развитие чрез обучение, достъп до информация и практика; 3 общински Младежки стратегии (Youth Action Plan, YEP) разработени с участието на местните младежи; 3 статии/предавания в местните медии публикувани/излъчени относно плановете; 3 YEP плана приети от Общинските съвети (или включени в местните стратегии/планове за развитие); Един комуникационен и информационен web-сайт създаден за работа в мрежа.

Проект Маркетинг за туристическа дестинация на цялата трансгранична област на България и Сърбия

Финансиран от:
Програма „Добросъседство” България – Сърбия
Водеща организация:
“АРРБЦ” Видин
Срок на изпълнение:
юни 2007 – юни 2008 г.
Цели:
Разработване на туристически продукт за трансграничния регион.
Постигнати резултати:
Създадена стратегия за развитие на туризма в цялата погранична област, уеб-сайд с местата за настаняване, исторически забележителности, културни забележителности, атракциони и др., филм.

Проект Създаване на Център за бизнес подпомагане

Финансиран от:
Програма „Добросъседство” България – Сърбия
Водеща организация:
ТПП Враца – клон Берковица
Срок на изпълнение:
декември 2006 – ноември 2007 г.
Цели:
Подпомагане устойчивото икономическо развитие в граничните региони на двете държави и предоставяне на подкрепа за социално-икономическото и институционално сближаване.
Постигнати резултати:
Открити 6 Центъра за бизнес подпомагане в Берковица, Монтана, Видин, Ниш, Зайчар и Лесковац; разработени уебсайт, вътрешно оперативно ръководство и модел на база данни за клиенти; проведени обучения за екипите на центровете и предприемачи; изготвен Наръчник за трансгранично сътрудничество.

Проект Укрепване на общинския капацитет за идентифициране и разработване на партньорски проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС

Финансиран от:
UNDP, Посолство на Великобритания, МРРБ
Водеща организация:
“АРР и БЦ 2000” Монтана за общините Монтана, Берковица и Тетевен
Срок на изпълнение:
2006 г.
Цели:
Обучение по публично – частни партньорства за служители от общинската администрация и Дирекция «Бюро по труда», както и представители на местния бизнес и НПО; консултантска подкрепа за създаването на работни групи с оглед идентифициране на местни приоритетни партньорски проекти, отговарящи на условията за финансиране по Структурните фондове на ЕС; консултантска подкрепа за разработване на 2 партньорски проекта от всяка община, отговарящи на условията за финансиране по Структурните фондове на ЕС.
Постигнати резултати:
Повишени знания у представители на общинска администрация, местния бизнес и НПО за ролята и значението на публично-частните партньорства; идентифицирани приоритети за местното икономическо и социално развитие и разработени 5 партньорски проекта.

Проект Да работим заедно

Финансиран от:
Програма ФАР ТГС на ЕС
Водеща организация:
“АРРБЦ” Видин
Срок на изпълнение:
2005 г.
Цели:
Създаване на сътрудничество между представители на сектора на МСП; Засилване капацитета на бизнес подкрепящите организации от двата региона за съвместни дейности и проекти.
Постигнати резултати:
Разрастване и развитие на МСП от двата региона чрез оптимизиране процеса на снабдяване; активно участие на предприемачите в процеса на привличане на чуждестранни инвестиции; повишен капацитет м бизнес подкрепящите организации в организирането на партньорски събития и изпълнение на общи дейности.

Проект Приказки от двата бряга

Финансиран от:
Програма ФАР ТГС на ЕС
Водеща организация:
Общински куклен театър “Патилан” Монтана
Срок на изпълнение:
2003 г.
Цели:
Подобряване на възможностите за културен обмен между България и Румъния.
Постигнати резултати:
Укрепване на създаденото ползотворно партньорство между театралните състави на куклените театри в Монтана, България, и Крайова, Румъния; създаване на предпоставки за бъдещи съвместни проекти с партньори от Румъния в областта на културата.

Проект Професионално обучение на безработни лица

Финансиран от:
Програма ФАР на ЕС
Водеща организация:
СД „Монте Авиор”
Срок на изпълнение:
януари – декември 2003 г.
Цели:
Подобряване на квалификацията на безработни и заети лица и осигуряване на заетост.
Постигнати резултати:
Създаден Център за професионално обучение към организацията; организирани и проведени 15 мотивационни и квалификационни курса по 8 специалности; обучени 215 безработни и заети лица; създадени нови 20 работни места и запазена заетост на 55 лица.

Проект Граждански форум за регионално развитие

Финансиран от:
Програма ФАР АКСЕС
Водеща организация:
“АРРБЦ” Видин
Срок на изпълнение:
10 месеца, 2003 г.
Цели:
Изработване на действащ модел за социално партньорство в Областите Видин, Монтана и Враца, осигуряващ: прилагане на Европейското законодателство и опита от страните на ЕС в областта на планирането и управлението на регионалното развитие; достъп и влияние на целевите групи върху тези процеси и активното им участие в свързаните с това мероприятия на общината; механизми за развитие на законодателната инициатива и напасване на националната законова рамка към Европейското законодателство.
Постигнати резултати:
Повишени знания и опит у представителите на местните социални партньори и наблюдатели от други общини от областта и страната; изработване на модел и полагане основите на социално партньорство чрез създаване на местен форум за регионално развитие; разработване и подписване на Концепция за партньорство между местната власт и неправителствените организации; Въвличане на обществеността чрез представените нестопански организации за участие в процеса на създаване и прилагане на модела.

Проект Ресурсен център за НПО в Северозападна България

Финансиран от:
Програма DEMNET
Водеща организация:
“АРРБЦ ” Видин
Срок на изпълнение:
2001 – 2002 г.
Цели:
Подпомагане на неправителствения сектор чрез провеждане на обучителни семинари.
Постигнати резултати:
Повишени знания у представителите на НПО за ролята и значението на сектора; създадена партньорска мрежа от неправителствени организации в област Монтана.