Бизнес инкубатор

Основната цел на бизнес инкубатора е да подпомага развитието на фирмите наемателки, докато укрепнат и бъдат в състояние сами да оцелеят на пазара. Конкретната дейност на бизнесинкубатора включва:

Пряка техническа помощ за местните фирми и предприемачи посредством:
– подкрепа за нови икономически инициативи
– управленски, икономически, правни, финансови и маркетингови консултации от експертите в екипа на инкубатора
– курсове за обучение и квалификация
– улеснен достъп до финансиране
– предоставяне на свободни помещения за фирмите на цени, по-ниски от пазарните
– офис и административна подкрепа, вкл. ползване на услуги и оборудване – Интернет, факс, компютър, куриерски и пощенски услуги
– насърчаване на деловите връзки и сътрудничеството между местни и чуждестранни фирми

Подкрепа за конкретни целеви групи (безработни, представители на малцинствата, хора с увреждания):
– преодоляване на социалната изолация
– специализирани програми за обучение
– създаване на нови фирми и условия за разкриване на нови работни места
– ускоряване развитието на нови фирми.