За нас

ИСТОРИЯ

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000″ – Монтана беше създадена като неправителствена организация в обществена полза от 9 члена през февруари 2000 с цел подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) в регион Монтана. “АРР и БЦ 2000” беше регистрирана като юридическо лице през февруари 2000 г. по Закона за лицата и семействата.
От февруари 2001, “АРР и БЦ 2000” нае двама души на работа по проекта “Създаване на възможности за ускорен растеж на сектора на малките и средни предприятия (МСП) в България”, финансиран от Европейската Общност и в партньорство с Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП) и Българската асоциация на агенциите за регионално развитие (БАРДА). От септември 2001 до август 2003 заедно с екипа на агенцията работи и доброволец от Корпуса на мира, който предоставя помощ и подкрепа във всички дейности на агенцията. “АРР и БЦ 2000” кандидатства за нов доброволец от Корпуса на мира, който би трябвало да започне работа в средата на октомври 2003 г.
Чрез подкрепата на основателите, мрежата на БАРДА и международни донорски организации “АРР и БЦ 2000” се превърна в движеща сила за икономическото развитие на региона. Ежедневно “АРР и БЦ 2000” предоставя висококачествени консултантски и информационни услуги на МСП, предприемачи, местни власти и други НПО. Като допълнение, чрез многостранните партньорства, вкл. Община Монтана, местни НПО, АРР и БЦ Видин, местни организации за професионално обучение и Агенция за регионално развитие – Югозападна Олтения в Румъния, екипът на Агенцията имаше възможност да работи по редица проекти, подпомагащи местните бизнеси и насърчаващи заетостта. Тези инициативи не само подобриха икономическото състояние на региона, но и подобриха сътрудничеството между тези партньори, за да работят заедно за общите цели. “АРР и БЦ 2000” ще продължи да разработва и внедрява инициативи за подкрепа на нейната целева група и регионалното икономическо развитие на региона като цяло.

Къде сме ние?
“АРР и БЦ 2000” се намира в центъра на Монтана. Монтана е община и областен център в Северозападен планов регион на България, който включва областите Видин, Монтана и Враца. Област Монтана покрива площ от 3618 квадратни километра, което представлява 3.2% от общата площ на България. Област Монтана граничи на север с Румъния посредством р. Дунав, на северозапад с област Видин, на запад със Сърбия, на изток с област София и с област Враца на юг. Понастоящем област Монтана се състои от 130 градове и села, обхванати от 11 общини с население около 180 000 жители.
Община Монтана е стратегически разположена между Стара планина и р. Дунав на обща площ от 647.6 квадратни километра или 18% от област Монтана. Най-краткият път от Западна Европа дo южната част на България, Гърция, Турция и Средния Изток минава през територията на Монтана, който е разположен на Европейски транспортен коридор №4 и на магистрала Е-79. Добре развитата пътна и железопътна мрежа предоставят лесен достъп до Международното летище в София както и до Пристанище Лом, второто по големина българско пристанище на север по р. Дунав.

МИСИЯ

“Агенция за Регионално развитие и Бизнес център 2000” – Монтана (АРР и БЦ 2000) работи за подобряване на икономическото и социално развитие на регион Монтана чрез подпомагане на малките и средни предприятия, подкрепа на бизнесите при създаване на работни места и разработване на инициативи за насърчаване на партньорството между обществения, частния и неправителствения сектор.

Цели:
АРР и БЦ 2000 цели да:
– Идентифицира нуждите и проблемите на МСП в региона;
– Предоставя високо качествени бизнес услуги (консултантски, обучителни, информационни и технически);
– Увеличи броя на стартиращите бизнеси;
– Подобрява икономическата характеристика на регион Монтана;
– Намалява нивото на безработица;
– Стимулира обществената ангажираност и мобилизира ресурсите за икономическо и социално развитие на региона.

Дейности:

– Подпомага МСП от регион Монтана да подобрят тяхната конкурентноспособност чрез предоставяне на информация, бизнес консултации, обучение и технически услуги.
– Работи в партньорство с местни власти и неправителствени организации за разработване, кандидатстване и внедряване на проекти, подпомагащи местното икономическо развитие.
– Мобилизира и координира дейности на регионални институции за внедряване на проекти и разработване на инициативи с цел дълготрайно сътрудничество и партньорство. – Разработва програми за стимулиране на предприемачеството.
– Подпомага настоящи и бъдещи предприемачи да кандидатстват за кредити пред банки и други финансови институции.
– Изследва, планира и разработва най-добрите практики за растежа на малките фирми и местното икономическо развитие.
– Организира и провежда семинари, работни срещи и други подобни събития за промоциране и популяризиране на ролята на малките бизнеси за подобряване на икономическото състояние на региона.
– Промоцира значението на чуждестранните пазари като ключ за растежа на сектора на МСП.
– Предоставя технически услуги, вкл. подготовка, превод, разработване, отпечатване и копиране на документи/публикации, както и препредаването им посредством телекомуникационни или електронни средства.
Целеви групи:

– Малки и средни предприятия (МСП);
– Селскостопански производители;
– Предприемачи, нови и стартиращи бизнеси;
– Общини и местни власти от регион Монтана;
– Неправителствени организации;
– Маргинализирани групи с предприемаческа нагласа (жени, младежи, малцинства и т.н.)
– Безработни.

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Общо събрание – Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В него участват всички членове на Сдружението. Общото събрание е постоянно действащ орган за управление на Сдружението. Членуването в него е доброволно.

Управителен съвет – състои се от 5 члена
Членове на Управителния съвет са:
– Златко Живков – Председател на управителния съвет – кмет на град Монтана
– Стилиян Каменов – член на УС
– Георги Янев – член на УС
– Марийка Ценкова – член на УС
– Георгия Димитрова – член на УС – изпълнителен директор на АРРБЦ 2000 Монтана

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – представлява Сдружението съгласно Устава и закона пред всички организации и институции, с право да оформя всички необходими документи, свързани с оперативната дейност на Сдружението;